CHRZEST

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. /KKK1277/

WARUNKI DOPUSZCZENIA DZIECKA DO SAKRAMENTU CHRZTU

Sakramentu chrztu udzielany jest wszystkim dzieciom zgłoszonym przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone.

ZGŁOSZENIE DO CHRZTU

Co najmniej tydzień przed chrztem dziecka rodzice powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej z:
– odpisem aktu urodzenia dziecka
– dowodami osobistymi
– świadectwem ślubu kościelnego, a przy braku ślubu kościelnego – odpisem kontraktu cywilnego
– danymi chrzestnych: imię, nazwisko, adres, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych (jeśli są spoza naszej parafii) potwierdzającym praktykowanie wiary katolickiej

RODZICE CHRZESTNI

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
– ukończyły 16 rok życia
– przystąpiły do sakramentu pokuty, komunii świętej i bierzmowania

UWAGA:

Godność chrzestnych mogą piastować wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w niesakramentalnych związkach małżeńskich oraz młodzież, która nie uczęszcza na naukę religii.

Sakrament chrztu udzielany jest podczas Mszy Św. w niedzielę. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym, ustalonym czasie.

W dniu chrztu należy przynieść ze sobą do kościoła świecę chrzcielną i białą szatę. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, a podczas Mszy Św. z chrztem dziecka przyjąć Komunię Św. w jego intencji.

SKUTKI CHRZTU:

Dwoma najważniejszymi skutkami chrztu są oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym. /KKK 1262/

SZCZEGÓLNE PRZYPADKI

W razie zagrożenia życia, tzw. „chrzest z wody”
Wobec zagrażającej śmierci chrztu może udzielić każdy człowiek, polewając wodą główkę dziecka i wymawiając słowa:

(IMIĘ DZIECKA), ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
O udzielonym w ten sposób chrzcie rodzina bezzwłocznie powiadamia proboszcza.

Jeżeli rodzice są związani małżeństwem niesakramentalnym i nie mogą zawrzeć sakramentu małżeństwa z powodu przeszkód kanonicznych (wcześniejsze małżeństwo sakramentalne jednego lub obojga rodziców), jednak praktykują swoją wiarę w tym, co dla nich możliwe, dziecko może zostać ochrzczone, jeżeli rodzice i chrzestni złożą oświadczenia, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.

Jeśli rodzice żyją w konkubinacie i nie mają żadnych przeszkód kanonicznych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, duszpasterz będzie ich mobilizował do uregulowania swego życia według zasad wiary katolickiej. Jednak sakramentalne małżeństwo nie jest warunkiem ochrzczenia dziecka. Jeśli w oparciu o oświadczenie rodziców i chrzestnych jest nadzieja, że dziecko będzie wychowane w wierze, zostanie ono ochrzczone. Jeżeli nie ma zupełnie nadziei na wychowanie dziecka w wierze, duszpasterz może podjąć decyzję o odłożeniu w czasie tego sakramentu.

Chrzest dzieci wychowywanych przez jedno z rodziców: Do udzielenia chrztu wystarczy prośba jednego z rodziców lub prawnych opiekunów. Jeśli chrzest zgłasza matka samotnie wychowująca dziecko (rzeczywiście samotna panna z dzieckiem), która jest osobą praktykującą, chrzest odbywa się bez dodatkowych wymagań.

Wirtualna wycieczka Skip to content